Browsing by Subject PATENT

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 1526  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
16-Mar-20202-(5-нитронилфуран-2-ил)-5-метил-6-нитро-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидин-7(4н)-он и его солиЧупахин, О. Н.; Чарушин, В. Н.; Русинов, В. Л.; Саватеев, К. В.; Уломский, Е. Н.; Федотов, В. В.; Петров, В. И.; Спасов, А. А.; Бабкова, В. А.; Бабков, Д. А.; Chupakhin, O. N.; Charushin, V. N.; Rusinov, V. L.; Savateev, K. V.; Ulomskij, E. N.; Fedotov, V. V.; Petrov, V. I.; Spasov, A. A.; Babkova, V. A.; Babkov, D. A.
19962-(n-метилпиперазин)-5-арил-6н-1,3,4-тиадиазины дигидробромиды, обладающие антиаритмической активностьюСидорова, Л. П.; Чупахин, О. Н.; Тренин, Д. С.; Мархасин, В. С.; Шкляр, Т. Ф.; Sidorova, L. P.; Chupakhin, O. N.; Trenin, D. S.; Markhasin, V. S.; Shkljar, T. F.
20082-r-4-(аллилоксиметил)-6-нитро-1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7(4н)-оны и 2-r-4-(пропаргилоксиметил)-6-нитро-1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-триазин7(4н)-оны, обладающие противовирусным действиемЧупахин, О. Н.; Русинов, В. Л.; Уломский, Е. Н.; Деев, С. Л.; Русинова, Л. И.; Шестакова, Т. С.; Киселев, О. И.; Деева, Э. Г.; Chupakhin, Oleg Nikolaevich; Rusinov, Vladimir Leonidovich; Ulomskij, Evgenij Nartsissovich; Deev, Sergej Leonidovich; Rusinova, Larisa Ivanovna; Shestakova, Tatjana Sergeevna; Kiselev, Oleg Ivanovich; Deeva, Ehlla Germanovna
20-Jul-20122-аминопропилморфолино-5-арил-6н-1,3,4-тиадиазины, дигидробромиды и 2-аминопропилморфолино-4-арилтиазолы, гидробромиды, обладающие антиагрегантным действиемЧупахин, О. Н.; Сидорова, Л. П.; Перова, Н. М.; Русинов, В. Л.; Макаров, В. А.; Логвинова, Ю. С.; Васильева, Т. М.
20-Mar-20122-пиперидино-5-(тиенил-2)- и 2-пиперидино-5-(тиенил-3)-6н-1,3,4-тиадиазины гидробромиды, обладающие антиагрегантным действиемЧупахин, О. Н.; Сидорова, Л. П.; Перова, Н. М.; Русинов, В. Л.; Макаров, В. А.; Васильева, Т. М.
20-Jan-20102-циклоалкиламино-5-тиенил-1,3,4-тиадиазины гидробромиды, обладающие антиагрегантным действиемЧупахин, О. Н.; Сидорова, Л. П.; Перова, Н. М.; Русинов, В. Л.; Макаров, В. А.; Васильева, Т. М.; Воробьев, А. И.
20062-циклоалкилимино-5-(4-нитрофенил)-1,3,4-тиадиазины, обладающие биологической активностью против вирусов оспыЧупахин, О. Н.; Сидорова, Л. П.; Русинов, В. Л.; Беланов, Е. Ф.; Балахнин, С. М.; Бормотов, Н. И.; Сандахчиев, Л. С.; Chupakhin, O. N.; Sidorova, L. P.; Rusinov, V. L.; Belanov, E. F.; Balakhnin, S. M.; Bormotov, N. I.; Sandakhchiev, L. S.
21-Jun-20223-Арил-4-(трифторметил)-4H-спиро[хромено[3,4-c]пирролидин-1,3'-оксиндолы], обладающие высокой цитотоксической активностью в отношении к клеткам линии карциномы шейки матки человека HeLa, и способ их полученияКоротаев, В. Ю.; Барков, А. Ю.; Кутяшев, И. Б.; Улитко, М. В.; Зимницкий, Н. С.; Сосновских, В. Я.; Korotaev, V. Iu.; Barkov, A. Iu.; Kutiashev, I. B.; Ulitko, M. V.; Zimnitskii, N. S.; Sosnovskikh, V. Ia.
4-Jul-20223-Нитро-4-гидрокси-7-пропаргилтио-[1,2,4]триазоло[5,1c][1,2,4]триазин и 3-нитро-4-гидрокси-7-этилтио-[1,2,4]триазоло[5,1c][1,2,4]триазин, обладающие противовирусной активностьюРусинов, В. Л.; Дрокин, Р. А.; Чупахин, О. Н.; Чарушин, В. Н.; Саватеев, К. В.; Уломский, Е. Н.; Зарубаев, В. В.; Волобуева, А. С.; Ланцева, К. С.; Rusinov, V. L.; Drokin, R. A.; Chupakhin, O. N.; Charushin, V. N.; Savateev, K. V.; Ulomskij, E. N.; Zarubaev, V. V.; Volobueva, A. S.; Lantseva, K. S.
4-Jul-20223-циано-4-гидрокси-1,4-дигидро-[1,2,4]триазоло[5,1-с][1,2,4]триазин, соединение, обладающее антигликирующей и антигликоксидационной активностямиРусинов, В. Л.; Султанова, К. Т.; Чарушин, В. Н.; Чупахин, О. Н.; Воинков, Е. К.; Дрокин, Р. А.; Спасов, А. А.; Литвинов, Р. А.; Яковлев, Д. С.; Гасайниева, А. Г.; Rusinov, V. L.; Sultanova, K. T.; Charushin, V. N.; Chupakhin, O. N.; Voinkov, E. K.; Drokin, R. A.; Spasov, A. A.; Litvinov, R. A.; Yakovlev, D. S.; Gasajnieva, A. G.
27-Jan-20094-(4'-гидроксибутил)-6-фенил-1,2,4-триазоло[5,1-c][1,2,4]триазин-7-онРусинов, В. Л.; Чупахин, О. Н.; Уломский, Е. Н.; Чарушин, В. Н.; Шестакова, Т. С.; Лукьянова, Л. С.; Деев, С. Л.; Киселев, О. И.; Деева, Э. Г.; Русинова, Л. И.
10-Aug-20125-(4-гидроксифенил)- и 5-(2,5-дигидроксифенил)-6н-1,3,4-тиадиазин-2-амины, гидрогалагениды, ингибирующие агрегацию тромбоцитов при внутривенном введенииЧупахин, О. Н.; Сидорова, Л. П.; Петрова, Н. М.; Петрова, А. П.; Русинов, В. Л.; Макаров, В. А.; Васильева, Т. М.
1-Jun-20225-фенил-5′′-п-толил-2,2′:6′,2′′-терпиридин - хемосенсор для флуоресцентного определения катионов Zn2+ в водных и пищевых образцахКриночкин, А. П.; Никонов, И. Л.; Копчук, Д. С.; Ковалев, И. С.; Тания, О. С.; Платонов, В. А.; Петрова, В. Е.; Зырянов, Г. В.; Штайц, Я. К.; Старновская, Е. С.; Савчук, М. И.; Садиева, Л. К.; Рыбакова, С. С.; Ким, Г. А.; Чупахин, О. Н.; Чарушин, В. Н.; Krinochkin, A. P.; Nikonov, I. L.; Kopchuk, D. S.; Kovalev, I. S.; Taniia, O. S.; Platonov, V. A.; Petrova, V. E.; Zyrianov, G. V.; Shtaits, Ia. K.; Starnovskaia, E. S.; Savchuk, M. I.; Sadieva, L. K. K.; Rybakova, S. S.; Kim, G. A.; Chupakhin, O. N.; Charushin, V. N.
10-Jul-20126-(2'-амино-2'-карбоксиэтилтио)-2-метилтио-4-пивалоилоксиметил-1,2,4-триазоло[5,1-c]1,2,4-триазин-7(4н)-онРусинов, В. Л.; Чупахин, О. Н.; Чарушин, В. Н.; Уломский, Е. Н.; Медведева, Н. Р.; Киселев, О. И.; Деева, Э. Г.
11-Oct-20226-метоксибензо[de]нафто[1,8-gh]хинолин - химический сенсор для определения нитросодержащих взрывчатых веществНиконов, И. Л.; Ковалев, И. С.; Садиева, Л. К.; Халымбаджа, И. А.; Фатыхов, Р. Ф.; Шарапов, А. Д.; Платонов, В. А.; Петрова, В. Е.; Савчук, М. И.; Старновская, Е. С.; Штайц, Я. К.; Копчук, Д. С.; Зырянов, Г. В.; Чупахин, О. Н.; Nikonov, I. L.; Kovalev, I. S.; Sadieva, L. K. K.; Khalymbadzha, I. A.; Fatykhov, R. F.; Sharapov, A. D.; Platonov, V. A.; Petrova, V. E.; Savchuk, M. I.; Starnovskaia, E. S.; Shtaits, Ia. K.; Kopchuk, D. S.; Zyrianov, G. V.; Chupakhin, O. N.
5-Jul-20226-Трифтор(трихлор)метилзамещенные спиро[хромено[3,4-a]пирролизидин-11,3'-индолин]-2'-оны, проявляющие противоопухолевую активность, и способ их полученияКоротаев, В. Ю.; Барков, А. Ю.; Кутяшев, И. Б.; Улитко, М. В.; Зимницкий, Н. С.; Сосновских, В. Я.; Korotaev,V. Iu.; Barkov, A. Iu.; Kutiashev, I. B.; Ulitko, M. V.; Zimnitskii, N. S.; Sosnovskikh, V. Ia.
2023Examining the Growth of Regional Science and Technology Clusters in the Global EconomyAbduvaliev, A. A.; Isadjanov, A. A.; Абдувалиев, А. А.; Исаджанов, А. А.; 阿卜杜瓦利耶夫; 伊萨亚诺夫
18-Dec-2019METHOD OF WIRE HARDENING BY PLASTIC DEFORMATIONЛогинов, Ю. Н.; Хаматов, Д. Д.; Loginov, Yu. N.; Khamatov, D. D.
26-Dec-2022N-([1,1'-бифенил]-3-ил)-4-фенил-1-(пиридин-2-ил)-6,7-дигидро-5h-циклопента[c]пиридин-3-амин - мономолекулярный оптический сенсор для обнаружения нитроароматических взрывчатых веществХасанов, А. Ф.; Платонов, В. А.; Ковалев, И. С.; Садиева, Л. К.; Глебов, Н. С.; Рыбакова, С. С.; Тания, О. С.; Кудряшова, Е. А.; Ладин, Е. Д.; Криночкин, А. П.; Копчук, Д. С.; Зырянов, Г. В.; Чупахин, О. Н.; Khasanov, A. F.; Platonov, V. A.; Kovalev, I. S.; Sadieva, L. K. K.; Glebov, N. S.; Rybakova, S. S.; Taniia, O. S.; Kudriashova, E. A.; Ladin, E. D.; Krinochkin, A. P.; Kopchuk, D. S.; Zyrianov, G. V.; Chupakhin, O. N.
10-Jun-1999Α-полифторалкил-α-нитроалкиламины и способ их полученияAjzikovich, A. Ja.; Korotaev, V. Ju.; Sagajdak, V. A.; Айзикович, А. Я.; Коротаев, В. Ю.; Сагайдак, В. А.