Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10995/108903
Title: Проблемы создания и перспективы использования базы данных «Музеи малых городов России»
Other Titles: Database ‘Museums of Small Russian Towns’: The Problems of Creation and Possibilities of Use
Problemy tworzenia i perspektywy wykorzystania bazy danych „Muzea małych miast Rosji”
Authors: Трясучкина, К. Д.
Triasuczkina, K. D.
Tryasuchkina, K. D.
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Uralskiego
Издательство Уральского университета
Citation: Трясучкина К. Д. Проблемы создания и перспективы использования базы данных «Музеи малых городов России» / К. Д. Трясучкина. — Текст : непосредственный // Меморативные ландшафты малых городов России и Польши = Krajobrazy pamięci małych miast Rosji i Polski : сборник научных трудов. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2022. — C. 152-159.
Abstract: Музеи небольших городов включены в национальный и даже мировой музейный контекст, и в то же время являются частью городской инфраструктуры (наряду с досуговыми, образовательными и иными учреждениями). В настоящий момент в состав Российской Федерации входит 793 малых города, численность населения которых не превышает 50 тыс. жителей. В базе данных, подготовленной в рамках реализации проекта «Музей малого города: множественность культур памяти», приведены сведения по 1 083 музеям, представленным в сети Интернет. В результате удалось сформировать представительный информационный ресурс, в котором имеется информация по основным видам музейных учреждений – краеведческим, мемориальным, историческим, литературным, художественным и т. д. База данных создана с целью систематизации информации о музейной сети малых городов и может быть использована для решения поисковых и исследовательских задач.
Federacja Rosyjska obejmuje 793 małych miast, których populacja nie przekracza 50 tys. mieszkańców. Baza danych przygotowana w ramach projektu „Muzeum Małego Miasta: Wielorakie Kultury Pamięci” zawiera informacje o 1083 muzeach prezentowanych w Internecie. Baza została stworzona w celu usystematyzowania informacji o sieci muzeów małych miast i może być wykorzystywana do rozwiązywania problemów poszukiwawczobadawczych. Muzea małych miast wpisują się jednocześnie w narodowy, a nawet ogólnoświatowy kontekst muzealny, a jednocześnie stanowią część infrastruktury miejskiej (wraz z instytucjami rekreacyjnymi, edukacyjnymi i innymi). Przy tworzeniu bazy danych wykorzystano informacje ze strony internetowej Miasta Rosji, na której znajduje się lista wszystkich małych miast w naszym kraju wg stanu na rok 2021. Drugim źródłem informacji jest portal Museums of Russia (http://www.museum.ru/), który zawiera uporządkowane informacje referencyjne o muzeach. Wykorzystano również informacje ze strony „Prywatne i ludowe muzea Rosji” (https://privatemuseums.ru/), która zawiera elektroniczny katalog funduszu muzealnego Stowarzyszenia Prywatnych i Popularnych Muzeów Rosji. Na wskazanych stronach prezentowana jest tylko część muzeów małych miast. Praktycznie nie ma informacji o muzeach szkolnych i korporacyjnych. Aby znaleźć brakujące informacje, wykorzystano wyszukiwarki Yandex i Google, co umożliwiło znalezienie witryn muzeów i ich oficjalnych stron w sieciach społecznościowych. Dzięki temu udało się stworzyć reprezentatywny zasób informacyjny, który zawiera informacje o głównych typach instytucji muzealnych – historii lokalnej, pamięci, historii, literaturze, sztuce itp. Struktura bazy obejmuje 29 pól: nazwa, miasto, region/województwo, data założenia, data otwarcia, informacje o fundatorze muzeum, informacje historyczne; status organizacji, rodzaj muzeum; lokalizacja i charakterystyka budynku; cel powstania, status początkowy; usługi podstawowe, edukacyjne i dodatkowe; liczba pracowników; średnia liczba odwiedzających rocznie; charakterystyka funduszy; dodatkowe jednostki; coroczne imprezy; tryb pracy; źródła finansowania (sponsorzy); lokalne atrakcje, miejsce.
Small town museums are embedded into the national and global museum context. At the same time, they are part of the urban infrastructure, along with other leisure facilities and educational institutions. Russia has 793 small towns with the population of 50 thousand people or less. An online database encompassing 1,083 museums was created as part of the project ‘Small Town Museum: Multiple Memory Cultures’. The database was built to systematize the data on small-town museums and contains information about the key types of museums – local history museums, memorial, historical, and literary museums, art galleries and so on. It is a useful resource for research and other purposes.
Keywords: DATABASE
MUSEUMS
SMALL TOWNS
MUSEUM WEBSITES
INFORMATION RESOURCE
SCHOOL MUSEUMS
PRIVATE MUSEUMS
GRASSROOTS MUSEUMS
STATE MUSEUMS
SEARCH ENGINES
BAZA DANYCH
MUZEA
MAŁE MIASTA
INSTYTUCJE MUZEALNE
STRONY MUZEALNE
ŹRÓDŁO INFORMACJI
MUZEA SZKOLNE
MUZEA PRYWATNE
MUZEA LUDOWE
MUZEA PAŃSTWOWE
WYSZUKIWARKI
БАЗА ДАННЫХ
МУЗЕИ
МАЛЫЕ ГОРОДА
МУЗЕЙНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
САЙТЫ МУЗЕЕВ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ
ЧАСТНЫЕ МУЗЕИ
НАРОДНЫЕ МУЗЕИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУЗЕИ
ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
URI: http://hdl.handle.net/10995/108903
Conference name: Российско-польский научный семинар «Меморативные ландшафты малых городов»
Rosyjsko-polskie seminarium naukowe „Pejzaże pamięci małych miast”
Conference date: 01.10.2021–02.10.2021
RSCI ID: https://elibrary.ru/item.asp?id=48022690
ISBN: 978-5-7996-3395-0
metadata.dc.description.sponsorship: Тема поддержана грантом РНФ 21-18-00418 «Музей малого города: множественность культур памяти (историко-социологический анализ)».
RSCF project card: 21-18-00418
Origin: Меморативные ландшафты малых городов России и Польши. — Екатеринбург, 2022
Appears in Collections:Публикации сотрудников

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
978-5-7996-3395-0_2022-15.pdf288,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.